Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Komisia pre financie a investičný rozvoj

predseda – Elena Halgašová

Úlohy finančnej komisie

 • pripravuje a zostavuje viacročný rozpočet obce,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • podieľa sa na inventarizácii majetku obce,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu iniciatívne návrhy, týkajúce sa rozpočtu obce, hospodárenia s majetkom obce, správy daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 


 

Komisia stavebná, životného prostredia a pre verejný poriadok

predseda – Radoslav Koreň

Úlohy komisie pre výstavbu, životné prostredie a verejný poriadok

 • zabezpečuje a kontroluje ochranu verejného poriadku
  • na verejných priestranstvách,
  • vo verejných miestnostiach,
  • na športových a kultúrnych podujatiach,
  • na výstavách a obecných slávnostiach,
  • v miestach sústredeného cestovného ruchu,
  • pri ochrane štátnych a obecných symboloch,

 

 • podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu verejného poriadku,
 • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty verejného poriadku,
 • pri zabezpečovaní verejného poriadku spolupracuje s príslušným Obvodným oddelením policajného zboru Slovenskej republiky.
 • zabezpečuje a kontroluje stav životného prostredia na území obce (zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o odpadoch, zákon o ochrane pred povodňami),
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona (povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení),
 • podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút,
 • podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia a výstavby,
 • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia a výstavby,
 • vyjadruje sa a predkladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská k územno-plánovacej dokumentácii.

 

Komisia pre kultúru a šport

predseda – Ján Kanka

Úlohy komisie pre kultúru a šport

 • organizuje kultúrno- spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok
 • navrhuje obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia
 • dbá na organizovanie kultúrnych akcií a podujatí umožňujúcich kultúrne vyžitie pre všetky vekové a hodnotovo orientované skupiny obyvateľov
 • napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné vekové skupiny občanov
 • zapája mládež do organizovania vlastných kultúrnych podujatí, podporuje krúžkovú činnosť detí a ich účasť a prezentáciu na kultúrnych podujatiach v obci
 • komisia je koordinátorom a tvorcom plánu telovýchovných a športových podujatí v obci v rámci kalendárneho roka
 • predkladá návrhy na technické dobudovanie športových objektov v obci a odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce spôsob resp. potrebu zainteresovania sa obce do týchto projektov
 • aktívne napomáha efektívnemu využívaniu športových zariadení obci

 


 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

predseda - Ján Ťurek

Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu

 • prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákonač. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia,
 • podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákonač. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9),
 • predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
 • kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh zastupiteľstvu.

 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka