Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

5. Stavebný úrad

5.1 Územné konanie
Potrebné doklady:

 •  návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo – Návrh na vydanie územného rozhodnutia)
 •  list vlastníctva
 •  doklad o uhradení správneho poplatku
 •  kópia z katastrálnej mapy
 •  zoznam známych účastníkov územného konania
 •  stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov
 •  súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 •  dokumentácia pre územné rozhodnutie
 •  doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

5.2 Stavebné konanie
Potrebné doklady:

Účastníci stavebného konania:

 •  stavebník
 •  osoby, ktoré majú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke, alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
 •  ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov
 •  stavebný dozor, alebo kvalifikovaná osoba
 •  projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.
5.3 Kolaudačné rozhodnutie
Potrebné doklady:

5.4 Zmena stavby pred jej dokončením
Potrebné doklady:

5.5 Odstránenie stavby
Potrebné doklady:

5.6 Ohlásenie drobnej stavby
Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m; oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov; špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.
Potrebné doklady:

 •  Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo – Ohlásenie drobnej stavby, stavebných a udržiavacích prác)
 •  Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 •  Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 •  Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
 •  Jednoduchý technický opis stavby v dvoch vyhotoveniach
 •  Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 •  Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu
 •  Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby
 •  Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

5.7 Ohlásenie udržiavacích prác

 •  Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne, je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.
 •  Pri bežných udržiavacích prácach na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Potrebné doklady

 •  Ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo – Ohlásenie drobnej stavby, stavebných a udržiavacích prác)
 •  Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 •  Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 •  Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca
 •  Jednoduchý technický opis prác v dvoch vyhotoveniach

5.8 Ohlásenie stavebných úprav

 •  Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
 •  Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
 •  Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia

Potrebné doklady:

 •  Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo – Ohlásenie drobnej stavby, stavebných a udržiavacích prác)
 •  Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 •  Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 •  Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 •  Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 •  Jednoduchý technický opis úprav v dvoch vyhotoveniach

5.9 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť.
V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predlženie platnosti stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

5.10 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín dokončenia stavby, je nutné, aby stavebník písomne požiadal príslušný stavebný úrad o predlženie lehoty výstavby.
Ak lehota na dokončenie stavby uplynula bez podania žiadosti o jej predĺženie  alebo stavebný úrad žiadosti o predĺženie lehoty nevyhovel, vyzve stavebníka na dokončenie stavby v riadnom termíne uvedenom na stavebnom povolení.

Potrebné doklady:

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka